Investim in oameni si proiectele lor,
promovand talentul si creativitatea.

In viziunesif-moldovaa SIF Moldova privind responsabilitatea sociala este foarte important ca dincolo de investitia in instrumente financiare,sa investim in oameni si proiectele lor.

Atunci cand sustinem drumul catre excelenta plecam de la propriul model, mereu perfectibil, in care incercam sa armonizam target-ul “rece” al profitului cu principiile de etica a afacerilor, dintr-o perspectiva umana complexa (educatie, cultura, arta, solidaritate sociala etc).

Avem convingerea ca efortul nostru, conjugat cu cel al celorlalti actori importanti ai economiei locale si/sau nationale, poate contribui la cresterea standardelor educationale, culturale si sociale, proces care poate favoriza pe termen lung o constructie solida a societatii romanesti, premisa esentiala, inclusiv, pentru cresterea pietelor financiare.

dr. ing., ec. Costel CEOCEA
Presedinte Director General – SIF Moldova SA

sif-moldova dreapta


aaf

Asociatia Administratorilor de Fonduri – A.A.F. (fosta UNOPC pana in mai 2008), este organizatia profesionala independenta neguvernamentala a operatorilor din industria Organismelor de Plasament Colectiv (O.P.C) din Romania care reuneste:

 • 21 societati de administrare a investitiilor (A.I.) care administreaza 79 fonduri deschise de  investitii (O.P.C.V.M.) si 20 fonduri inchise de investitii (A.O.P.C.)
 • 4 Societati de Investitii Financiare (I.F) foste Fonduri ale Proprietatii Private;
 • Fondul Proprietatea;
 • 4 banci depozitare ;

La Adunare Generala a Membrilor EFAMA, desfasurata la Copenhaga in perioada 21- 22 iunie 2007, A.A.F. a fost primita ca membru cu statut de observator in cadrul EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION, pentru ca in luna iunie 2009 sa devina membru EFAMA cu drepturi depline.
Asociatia este condusa de un Consiliu Director, compus din Presedinte, Vicepresedinte si cinci membri.

Misiunea A.A.F.:

 • Să promoveze conceptul de investiţie colectivă în valori mobiliare precum si activitatea membrilor săi;
 • Să contribuie la organizarea si activitatea membrilor astfel încât acestea să corespundă normelor şi standardelor naţionale şi internaţionale în domeniu;
 • Să contribuie la formarea şi dezvoltarea cadrului organizatoric, legislativ şi profesional general care să asigure îmbunătăţirea activităţii membrilor;
 • Să contribuie la asigurarea cunoaşterii de către investitori şi de către publicul larg a activităţii, a drepturilor, avantajelor şi riscurilor legate de activitatea desfăşurată de către membri;
 • Să dezvolte şi Să ridice standardele profesionale pentru membrii Uniunii; Să asigure un înalt nivel de calificare profesionala a personalului angajat al membrilor Uniunii, compatibil cu standardele de calificare la nivel internaţional;
 • Să stabilească şi Să dezvolte legături cu organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale interne şi externe, în scopul promovării schimbului de vederi si de experienţă în domeniu şi pentru promovarea pieţei de capital şi a investiţiilor mobiliare colective în România.

Obiective:

 • Remodelarea A.A.F. ca organizatie in ceea ce priveste viziunea si misiunea ei pe piata interna si cea a Uniunii Europene;
 • Dezvoltarea pietei de profil, insusirea si popularizarea normelor Uniunii Europene in domeniu, sporirea increderii investitorilor individuali si institutionali in industria fondurilor;
 • Afirmarea A.A.F. ca organism puternic de formare si perfectionare a specialistilor din industrie.

logo

S.A.I. SIRA SA este o societate de administrare a investiíilor, autorizată prin Decizia ASF nr. 460 din 27.02.1996, care are ca obiectiv plasarea fondurilor, în condiții avantajoase și profitabile, în valori imobiliare și în alte active, cu preponderență în acțiuni cotate, avându-se în vedere atât conservartea sumelor inițial investite, cât și asigurarea unei creșteri pe termen lung a investiției efectuate, prin urmare un randament ridicat în condițiile asumării unificările și completările ui risc controlat al investiției.

Politica de investiții elaborată și aplicată de S.A.I. SIRA SA se supune principiilor de dispersie a riscului și de administrare prudențială a portofoliului, obiectivelor de investiții ale investitorilor și prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind plata de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale tuturor reglementărilor ASF incidente, în scopul realizării activității de administrare a investițiilor.

În realizarea obiectivelor de investiții, S.A.I. SIRA SA are în vedere atât creșterea prețului valorilor mobiliare achiziționate, cât și deținerea de valori mobiliare care aduc venituri (dividente, dobânzi, etc.). S.A.I. va investi pentru portofoliile administrate în orice tip de valori mobiliare  (acțiuni, obligațiuni, etc.) în orice fel de titluri derivate din acestea cu respectarea prevederilor legale în vigoare și în titluri de participare emise de alte OPCVM sau AOPC. Sociietatea de administrare poate folosi orice tehnici menite să asigure protecția împotriva riscului valutar, numai cu respectarea restricțiilor legale.

S.A.I. poate investi în instrumentele pieței monetare, în depozite bancare, certificate de depozit și în obligațiuni guvernamentale sau ale administrațiilor locale, care pot fi liberate în lei sau în devize liber convertibile.

Prin politica de investiții se va urmării diversificarea plasamentelor atât din punct de vedere al tipului de plasament cât și al emitenților valorilor mobiliare. De asemenea, se va menține un grad crescut de lichiditate prin investiții în active ce se pot mobiliza rapid.

Instrumente financiare care vor fi incluse în portofoliul individual, oricare limitare referitoare la acestea, nivelul de risc aferent administrării discreționareși oricare constrângere referitoare la administrarea discreționarea vor fi discutate cu fiecare client și menționat în contractul încheiat între societate și client.

S.A.I. SIRA SA poate derula operațiuni atât pe piața de capital din România, cât și pe bursele străine.